شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۴:۰۱

تعرفه های دندانپزشکی

تعرفه های دندانپزشکی

ردیفتشخیصپزشک عمومی پزشک متخصص
۱ویزیت۲۶۴۰۰۰۴۱۶۰۰۰
۲رادیوگرافی پری اپیکال۱۸۴۰۰۰۱۸۴۰۰۰
۳رادیوگرافی بایت وینک۱۸۴۰۰۰۱۸۴۰۰۰
بخـش جراحی فک وصورت
۱کشیدن دندان قدامی۷۸۴۰۰۰۱۴۰۴۰۰۰
۲کشیدن دندان خلفی 8000002000000
3کشیدن دندان عقل 16000003200000
4جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج نرم۲۸۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
۵جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج  سخت۳۶۰۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۰
۶تومورهای کوچک داخل استخوانیتخصصی۴۷۲۰۰۰۰
۷فرنگتومی 20800003680000
8بازکردن آبسه داخل دهان۵۲۰۰۰۰۹۶۰۰۰۰
۹درمان درای ساکت 520000 
10بیوپسی از بافت نرم تخصصی۲۰۸۰۰۰۰
۱۱بیوپسی از بافت سختتخصصی۲۵۶۰۰۰۰
۱۲بخیه۳۱۲۰۰۰ 
13جراحی ریشه دندان در نسج نرم۲۴۰۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۰
۱۴جراحی ریشه دندان در نسج نرم۳۲۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰
بخش ترمیمی
۱ترمیم آمالگام یک سطحی 16000002400000
2ترمیم آمالگام دو سطحی۱۸۴۰۰۰۰۲۵۶۰۰۰۰
۳ترمیم آمالگام سه سطحی 20000003040000
4بیلداپ آمالگام۲۴۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰
۵ترمیم کامپوزیت  یک سطحی 17600002800000
6ترمیم کامپوزیت دو سطحی 20000003200000
7ترمیم کامپوزیت سه سطحی۲۴۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰
۸بیلداپ کامپوزیت۲۸۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
۹کامپوزیت لامینت (ونیر)۴۸۰۰۰۰۰۵۱۲۰۰۰۰
۱۰پین داخل عاج و کانال هر عدد۵۶۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰
۱۱فایبر پست + کامپوزیت دوآل کیور۳۹۲۰۰۰۰۵۱۲۰۰۰۰
۱۲اسپیلینت کامپوزیت هردندان۵۶۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰
۱۳کف بندی۴۸۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰
۱۴کاشت نگین۱۵۲۰۰۰۰ 
15استفاده از MTA1760000 
16بیلیچینگ هر فک۶۰۰۰۰۰۰ 
17بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان۳۲۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
بخـش درمـان ریشـه (انـدو)
۱پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی )۱۰۴۰۰۰۰۱۷۶۰۰۰۰
۲درمان ریشه یک کانال 16000002400000
3درمان ریشه دو کانال 28000003600000
4درمان ریشه سه کانال 36000005280000
5درمان ریشه چهار کانال 40000006400000
6درمان مجدد یک کانال 24000003200000
7درمان مجدد دو کانال 32000004000000
8درمان مجدد سه کانال 40000006800000
9درمان مجدد چهار کانال۴۸۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰
۱۰اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی 15200001680000
11اپکسوژنزیس هر دندان۸۸۰۰۰۰۱۱۲۰۰۰۰
۱۲استفاده از کلسیم هیدروکساید۵۶۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰
۱۳پالپ کپ۹۶۰۰۰۰ 
بخـش پریـو
۱جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال)۱۴۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۲بروساژ دو فک۴۰۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰
۳افزایش طول تاج همراه با فلپ۳۲۰۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۰
۴افزایش طول تاج دندان مجاور۲۴۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
۵همی سکشن و قطع ریشه 13600001760000
6پیوند لثه یک دندان۲۵۶۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۰
۷دیستال وج 16800002560000
8جراحی اپیکو۴۱۶۰۰۰۰۴۳۲۰۰۰۰
۹جراحی اپیکو دندان مجاور۳۴۴۰۰۰۰۴۱۶۰۰۰۰
۱۰جراحی حذف پاکت یک دندان۲۰۰۰۰۰۰۲۳۲۰۰۰۰
بخـش اطـفال 
1کشیدن قدامی (شیری/دائمی)۶۴۰۰۰۰۱۰۴۰۰۰۰
۲کشیدن خلفی (شیری/دائمی)۷۲۰۰۰۰۱۳۶۰۰۰۰
۳پالپوتومی شیری۱۵۲۰۰۰۰۱۶۸۰۰۰۰
۴فلوراید تراپی وبروساژهر فک۱۰۴۰۰۰۰۱۶۸۰۰۰۰
۵فیشور سیلنت هر دندان۱۰۴۰۰۰۰۱۶۸۰۰۰۰
۶روکش استیل ضد زنگ (s.s.c)36000004000000
7ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی۱۸۴۰۰۰۰۲۸۸۰۰۰۰
۸ترمیم آمالگام دو سطحی۱۹۲۰۰۰۰۳۴۴۰۰۰۰
۹ترمیم آمالگام سه سطحی۲۳۲۰۰۰۰۳۴۴۰۰۰۰
۱۰ترمیم کامپوزیت یک سطحی۲۰۸۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
۱۱ترمیم کامپوزیت دو سطحی۲۸۸۰۰۰۰۴۴۸۰۰۰۰
۱۲ترمیم کامپوزیت سه سطحی 28800004640000
13بیلداپ آمالگام۲۵۶۰۰۰۰۳۸۴۰۰۰۰
۱۴ بیلداپ کامپوزیت۳۱۲۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
۱۵فضا نگهدارنده۴۰۰۰۰۰۰۵۱۲۰۰۰۰
۱۶پالپکتومی قدامی۱۵۲۰۰۰۰۱۸۴۰۰۰۰
۱۷پالپکتومی خلفی۱۵۲۰۰۰۰۱۸۴۰۰۰۰
بخـش  پروتـز 
 دست دندان 2400000034400000
 نیم دست دندان 1200000016800000
 پلاک کروم کبالت هر فک 1440000020640000
 پارسیل آکریلی تا ۵ دندان۳۶۰۰۰۰۰۵۳۶۰۰۰۰
 به ازاء هر دندان اضافه 10400002080000
 ریلاین هر فک 29600005120000
 ریبیس هر فک 40800005120000
 تعمیر پروتز شکسته 11440003440000
 پروتز ثابت PFM هرو احد دندان پایه 48000007200000
 پست ریختگی 20000004560000
 روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم 72000009680000
 مریلند بریج 72000009120000
 پرسلن لامینیت 72000009120000
 چسباندن روکش های قدیمی 676000 
 دستگاه عادت شکن۲۷۵۶۰۰۰ 

ثبت نظر

اسکرول
body>1433-2/>